Istraživač i analitičar

Predavač-trener na edukacijama i seminarima

Organizacijsko i poslovno planiranje

Konsultant u izradi razvojnih projekata, strateških planova i javnih dokumenata

Moderizacija i facilitacija događaja

Ukratko

O meni

,,Jednom vidio Tita, a dva puta Obamu - Iskreno i strasno ljubi Istinu, Slobodu i Otadžbinu''!

Rođen i živi u Banjoj Luci.

Nakon srednje škole upisuje Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci gdje stiče zvanje nastavnika istorije i geografije. Nakon toga diplomira istoriju a u međuvremenu stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Magistrira političko upravlјanje i analitika. Doktorand je politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i doktorand ekonomije.

Dopisni je član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH. Dodatna znanja, iskustva i vještine stiče na univerzitetima i stručnim programima u EU i SAD kao što su International Peoples’ College (Interkulturalni projekt menadžment), Queen Mary University of London (Kolaborativno liderstvo i javne politike), International Visitor’s Leadership Program (US government) i drugima. Pored iskustva kao predavač na evropskim i američkim univerzitetima, predaje na Shengda Univerzitetu, Zhengzhou, Narodna republika Kina.

Stručnjak je u oblastima međunarodne saradnje, upravljanja projektima, strateškog planiranja, političkog obrazovanja i različitih aspekata razvoja civilnog društva. Radno iskustvo stekao je u mađunarodnim i lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama. Vodio je projekte političkog obrazovanja, nadgledanja izbornih procesa, unapređenja zajednice, istraživačke projekte i projekte rada sa mladima.

Osnivač i vlasnik Konsultantske kuće „ConTemplum Consulting“.

Osnivač je i više od 17 godina direktor, a sada programski savjetnik Instituta „Perpetuum Mobile“ Banja Luka koji još od 2007. godine, u kontinuitetu, organizuje Akademiju za političke lidere i liderke u BiH što predstavlјa jedinstven program obuke mladih političara u BiH.

Do sada je objavio tridesetak naučnih, stručnih radova i monografija, kao autor i koautor, koji se odnose na globalizaciju, civilno društvo, istraživanja u sferi političkih partija, upravlјanja projektima, edukacije javnih službenika, organizacionog razvoja i strateškog planiranja. Radni jezik mu je engleski sa kojim se aktivno i profesionalno služi. Govori i njemački jezik.

Već dvije decenije član je Rotari kluba Banja Luka za šta je dobio dva priznanja od međunarodnog značaja: Priznanje za doprinos međunarodnoj saradnji i dvostruki Paul Harris Fellow –“For better Understanding and Friendly Relations Among Peoples of The World“. Od 2020. godine član je Savjetodavnog tijela Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama (zamjenik predsjedavajuće). Takođe, član je Think Tank East-West Bridge International, Strateškog odbora Koalicije „Pod lupom“ – koalicije za slobodne i poštene izbore u BiH kao i Mensa Internacional. Bio je član međunarodne ekspertske misije za nadgledanje predsjedničkih izbora u Ukrajini 2019. i Hrvatskoj 2020. godine.

Piše kolumne i članke za portale, časopise i novinske članke i politički je analitičar i komentator. Filantrop.

Otac je Maše i Dušice.

1. Trninić, I. (2004). Strateško planiranje. Banja Luka: Eko mreža BiH.

2. Trninić, I. (2005). Strateško planiranje. Banja Luka: Helsinški parlament građana

3. Trninić, I. (2004). i dr. Mladi i siromastvo. Banja Luka: Zdravo da ste.

4. Trninić, I, Dušanić, S. (2006). Mladi u politici. Banja Luka: Helsinški parlament građana.

5. Trninić, I, Arsović A. (2007). Pisanje prijedloga projekta i budžetiranje. Banja Luka: Helsinški parlament građana.

6. Trninić, I, Dušanić, S. (2007). Istraživanje dimenzija muskuliniteta i nasilјa. Sarajevo: CARE International.

7. Trninić, I, Dušanić, S. (2008). Položaj i problemi mladih Roma u BiH. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

8. Trninić, I. (2008). Istraživanje potreba mladih u BiH za postojanjem Centra za neformalnu edukaciju mladih – Omladinskog trening centra. Banja Luka: GTZ.

9. Trninić, I. i dr (2008). Priručnik za obuku opštinskih službenika za pitanja mladih u BiH. Sarajevo: USM BiH.

10. Dušanić, S. Trninić, I. (2009). Položaj i problemi mladih Roma u BiH. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

11. Trninić, I. i dr (2010). Priručnik „Zaplovimo zajedno“, interaktivna, edukativna informativna metodologija o zdravlјu mladih. Sarajevo, Koeln: GTZ i Health focus.

12. Trninić, I. i dr (2010). Izvršni producent. Dokumentarni film „Budi muško, reci NE nasilјu“, Banja Luka: Institut Perpetum Mobile i VizArt.

13. Trninić, I. Božić D. (2011). Omladinski centri – nosioci omladinskog rada. Banja Luka: Institut Perpetum Mobile.

14. Trninić, I. (2013). Važnost političkog i građanskog obrazovanja – Priručnik za obuku u BiH i Moldaviji, Sarajevo: Institut Kult BiH.

15. Trninić, I. Pejašinović, Z. (2014). Rotary club Banja Luka 80&15. Banja Luka: Rotary club Banja Luka.

16. Trninić, I. (2015). Novi lider-model efikasnog političkog obrazovanja. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

17. Trninić, I. (2017). Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

18. Trninić, I. (2017). Political Leadership Building at the Beginning of XXI century. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

19. Trninić, I. (2017). Trninići-predanja i činjenice o porijeklu. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

20. Trninić, I. (2017). Evaluation of Gender Transformative Work with Youngsters in Regions of Shkoder and Tirana. Baasel-Swiss: IAMANEH.

21. Trninić, I. (2018). Odgovori na iskušenja globalizacije kao izvorišta nove politike identiteta u Evropi. Radovi (str.140-155). Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

22. Trninić, I. (2018). Politička edukacija i izbori u BiH. Naučni simpozijum sa međunarodnim značajem: “Psihološki aspekti političke stvarnosti”. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

23. Trninić, I. (2020). Bratstvo Trninići. Banja Luka: Primaprom.

24. Trninić, I. (2020). Omladinski centri – lokalni servisi mladima, u prve dvije decenije 21.vijeka (drugo, dopunjeno izdanje sa komparativnom analizom). Banja Luka: Institut Perpetuum mobile.

25. Trninić, I. (2021). Programi za mlade novih generacija u funkciji vaninstitucionalne diplomatije. Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 287-293). Banja Luka: Centar modernih znanja.

26. Jovičić, M, Trninić, I. (2021). Novi modaliteti prepoznavanja i rada sa nadarenom, talentovanom i izvrsnom omladinom, Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 376-383). Banja Luka: Centar modernih znanja.

27. Trninić, I. (2022). Društveni pokreti u BiH – fenomen civilnog društva, Razvoj društva kroz prizmu nauke – Zbornik radova (str. 137-151). Banja Luka: Centar modernih znanja.

28. Trninić, I. (2022). Poremećen sistem vrijednosti kod mladih kroz prizmu nasilјa, Razvoj društva kroz prizmu nauke – Zbornik radova (str. 321-329). Banja Luka: Centar modernih znanja.

Usluge

Konsultacije

Kao ekspert i predavač održava obuke i konsultacije u sljedećim oblastima:

  1. Projekt menadžment – pisanje prijedloga projekata
  2. Strateško planiranje
  3. Razvoj organizacija civilnog društva
  4. Javno zagovaranje
  5. Vještine prezentovanja i javnog nastupa
  6. Lobiranje
  7. Pregovaranje

KONTAKTIRAJ ME

Događaji

Kontaktirajte me

Adresa:

Banja Luka

Telefon:
+387 65 580 288