Pokretanje inicijativa

Važna uloga građanina i organizacija civilnog društva je pokretanje i zagovaranje inicijativa kod institucija vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet građana. Iza mene su brojne inicijative koje su rezultirale promjenama zakona i podzakonskih akata. Važan segmen rada je lobiranje kod donosilaca odluka.