Ukratko o meni

„Jednom je vidio Tita a dva puta Obamu - Iskreno i strasno ljubi Istinu, Slobodu i Otadžbinu“!

1. Trninić, I. (2004). Strateško planiranje. Banja Luka: Eko mreža BiH.

2. Trninić, I. (2005). Strateško planiranje. Banja Luka: Helsinški parlament građana

3. Trninić, I. (2004). i dr. Mladi i siromastvo. Banja Luka: Zdravo da ste.

4. Trninić, I, Dušanić, S. (2006). Mladi u politici. Banja Luka: Helsinški parlament građana.

5. Trninić, I, Arsović A. (2007). Pisanje prijedloga projekta i budžetiranje. Banja Luka: Helsinški parlament građana.

6. Trninić, I, Dušanić, S. (2007). Istraživanje dimenzija muskuliniteta i nasilјa. Sarajevo: CARE International.

7. Trninić, I, Dušanić, S. (2008). Položaj i problemi mladih Roma u BiH. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

8. Trninić, I. (2008). Istraživanje potreba mladih u BiH za postojanjem Centra za neformalnu edukaciju mladih – Omladinskog trening centra. Banja Luka: GTZ.

9. Trninić, I. i dr (2008). Priručnik za obuku opštinskih službenika za pitanja mladih u BiH. Sarajevo: USM BiH.

10. Dušanić, S. Trninić, I. (2009). Položaj i problemi mladih Roma u BiH. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

11. Trninić, I. i dr (2010). Priručnik „Zaplovimo zajedno“, interaktivna, edukativna informativna metodologija o zdravlјu mladih. Sarajevo, Koeln: GTZ i Health focus.

12. Trninić, I. i dr (2010). Izvršni producent. Dokumentarni film „Budi muško, reci NE nasilјu“, Banja Luka: Institut Perpetum Mobile i VizArt.

13. Trninić, I. Božić D. (2011). Omladinski centri – nosioci omladinskog rada. Banja Luka: Institut Perpetum Mobile.

14. Trninić, I. (2013). Važnost političkog i građanskog obrazovanja – Priručnik za obuku u BiH i Moldaviji, Sarajevo: Institut Kult BiH.

15. Trninić, I. Pejašinović, Z. (2014). Rotary club Banja Luka 80&15. Banja Luka: Rotary club Banja Luka.

16. Trninić, I. (2015). Novi lider-model efikasnog političkog obrazovanja. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

17. Trninić, I. (2017). Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

18. Trninić, I. (2017). Political Leadership Building at the Beginning of XXI century. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

19. Trninić, I. (2017). Trninići-predanja i činjenice o porijeklu. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

20. Trninić, I. (2017). Evaluation of Gender Transformative Work with Youngsters in Regions of Shkoder and Tirana. Baasel-Swiss: IAMANEH.

21. Trninić, I. (2018). Odgovori na iskušenja globalizacije kao izvorišta nove politike identiteta u Evropi. Radovi (str.140-155). Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

22. Trninić, I. (2018). Politička edukacija i izbori u BiH. Naučni simpozijum sa međunarodnim značajem: “Psihološki aspekti političke stvarnosti”. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

23. Trninić, I. (2020). Bratstvo Trninići. Banja Luka: Primaprom.

24. Trninić, I. (2020). Omladinski centri – lokalni servisi mladima, u prve dvije decenije 21.vijeka (drugo, dopunjeno izdanje sa komparativnom analizom). Banja Luka: Institut Perpetuum mobile.

25. Trninić, I. (2021). Programi za mlade novih generacija u funkciji vaninstitucionalne diplomatije. Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 287-293). Banja Luka: Centar modernih znanja.

26. Jovičić, M, Trninić, I. (2021). Novi modaliteti prepoznavanja i rada sa nadarenom, talentovanom i izvrsnom omladinom, Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 376-383). Banja Luka: Centar modernih znanja.

27. Trninić, I. (2022). Društveni pokreti u BiH – fenomen civilnog društva, Razvoj društva kroz prizmu nauke – Zbornik radova (str. 137-151). Banja Luka: Centar modernih znanja.

28. Trninić, I. (2022). Poremećen sistem vrijednosti kod mladih kroz prizmu nasilјa, Razvoj društva kroz prizmu nauke – Zbornik radova (str. 321-329). Banja Luka: Centar modernih znanja.

Rođen 1.6.1974. godine u Banjoj Luci.

Nakon srednje škole upisuje Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci gdje stiče zvanje nastavnika istorije i geografije. Nakon toga diplomira istoriju a u međuvremenu stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Magistrira političko upravlјanje i analitika. Doktorand je politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Dopisni je član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH. Dodatna znanja, iskustva i vještine stiče na univerzitetima i stručnim programima u EU i SAD kao što su International Peoples' College (Interkulturalni projekt menadžment), Queen Mary University of London (Kolaborativno liderstvo i javne politike), International Visitor's Leadership Program (US government) i drugima.

Stručnjak je u oblastima međunarodne saradnje, političkog obrazovanja i razvoja civilnog društva. Radno iskustvo stekao je u mađunarodnim i lokalnim vladinim i nevladinim organizacijama. Vodio je projekte političkog obrazovanja, nadgledanja izbornih procesa, unapređenja zajednice, istraživačke projekte i projekte rada sa mladima. Direktor je Instituta „Perpetuum Mobile“ Banja Luka koji još od 2007. godine, u kontinuitetu, organizuje Akademiju za političke lidere i liderke u BiH što predstavlјa jedinstven program obuke mladih političara u BiH. Do sada je objavio naučne i stručne radove i monografije, kao autor i koautor, koji se odnose na globalizaciju, civilno društvo, istraživanja u sferi političkih partija, upravlјanja projektima, edukacije javnih službenika, organizacionog razvoja i strateškog planiranja. Radni jezik mu je engleski sa kojim se aktivno i profesionalno služi. Govori i njemački jezik.

Skoro dvije decenije član je Rotari kluba Banja Luka za šta je dobio dva priznanja od međunarodnog značaja: Priznanje za doprinos međunarodnoj saradnji i Paul Harris Fellow –“For better Understanding and Friendly Relations Among Peoples of The World“. Od 2020. godine član je Savjetodavnog tijela Savjeta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama (zamjenik predsjedavajuće). Takođe, član je Think Tank East-West Bridge International, Strateškog odbora Koalicije „Pod lupom“ – koalicije za slobodne i poštene izbore u BiH kao i Mensa Internacional. Bio je član međunarodne ekpertske misije za nadgledanje predsjedničkih izbora u Ukrajini 2019. i Hrvatskoj 2020. godine.

Piše kolumne i članke za portale, časopise i novinske članke i politički je analitičar i komentator.

Otac je Maše i Dušice.

1. Trninić, I. (2004). Strateško planiranje. Banja Luka: Eko mreža BiH.

2. Trninić, I. (2005). Strateško planiranje. Banja Luka: Helsinški parlament građana

3. Trninić, I. (2004). i dr. Mladi i siromastvo. Banja Luka: Zdravo da ste.

4. Trninić, I, Dušanić, S. (2006). Mladi u politici. Banja Luka: Helsinški parlament građana.

5. Trninić, I, Arsović A. (2007). Pisanje prijedloga projekta i budžetiranje. Banja Luka: Helsinški parlament građana.

6. Trninić, I, Dušanić, S. (2007). Istraživanje dimenzija muskuliniteta i nasilјa. Sarajevo: CARE International.

7. Trninić, I, Dušanić, S. (2008). Položaj i problemi mladih Roma u BiH. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

8. Trninić, I. (2008). Istraživanje potreba mladih u BiH za postojanjem Centra za neformalnu edukaciju mladih – Omladinskog trening centra. Banja Luka: GTZ.

9. Trninić, I. i dr (2008). Priručnik za obuku opštinskih službenika za pitanja mladih u BiH. Sarajevo: USM BiH.

10. Dušanić, S. Trninić, I. (2009). Položaj i problemi mladih Roma u BiH. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

11. Trninić, I. i dr (2010). Priručnik „Zaplovimo zajedno“, interaktivna, edukativna informativna metodologija o zdravlјu mladih. Sarajevo, Koeln: GTZ i Health focus.

12. Trninić, I. i dr (2010). Izvršni producent. Dokumentarni film „Budi muško, reci NE nasilјu“, Banja Luka: Institut Perpetum Mobile i VizArt.

13. Trninić, I. Božić D. (2011). Omladinski centri – nosioci omladinskog rada. Banja Luka: Institut Perpetum Mobile.

14. Trninić, I. (2013). Važnost političkog i građanskog obrazovanja - Priručnik za obuku u BiH i Moldaviji, Sarajevo: Institut Kult BiH.

15. Trninić, I. Pejašinović, Z. (2014). Rotary club Banja Luka 80&15. Banja Luka: Rotary club Banja Luka.

16. Trninić, I. (2015). Novi lider-model efikasnog političkog obrazovanja. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

17. Trninić, I. (2017). Izgradnja političkog liderstva na početku XXI vijeka. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

18. Trninić, I. (2017). Political Leadership Building at the Beginning of XXI century. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

19. Trninić, I. (2017). Trninići-predanja i činjenice o porijeklu. Banja Luka: Institut Perpetum mobile.

20. Trninić, I. (2017). Evaluation of Gender Transformative Work with Youngsters in Regions of Shkoder and Tirana. Baasel-Swiss: IAMANEH.

21. Trninić, I. (2018). Odgovori na iskušenja globalizacije kao izvorišta nove politike identiteta u Evropi. Radovi (str.140-155). Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

22. Trninić, I. (2018). Politička edukacija i izbori u BiH. Naučni simpozijum sa međunarodnim značajem: “Psihološki aspekti političke stvarnosti”. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

23. Trninić, I. (2020). Bratstvo Trninići. Banja Luka: Primaprom.

24. Trninić, I. (2020). Omladinski centri – lokalni servisi mladima, u prve dvije decenije 21.vijeka (drugo, dopunjeno izdanje sa komparativnom analizom). Banja Luka: Institut Perpetuum mobile.

25. Trninić, I. (2021). Programi za mlade novih generacija u funkciji vaninstitucionalne diplomatije. Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 287-293). Banja Luka: Centar modernih znanja.

26. Jovičić, M, Trninić, I. (2021). Novi modaliteti prepoznavanja i rada sa nadarenom, talentovanom i izvrsnom omladinom, Unapređenje kvaliteta života djece i mladih (str. 376-383). Banja Luka: Centar modernih znanja.

27. Trninić, I. (2022). Društveni pokreti u BiH – fenomen civilnog društva, Razvoj društva kroz prizmu nauke – Zbornik radova (str. 137-151). Banja Luka: Centar modernih znanja.

28. Trninić, I. (2022). Poremećen sistem vrijednosti kod mladih kroz prizmu nasilјa, Razvoj društva kroz prizmu nauke – Zbornik radova (str. 321-329). Banja Luka: Centar modernih znanja.

Usluge / Konsultacije

Kao ekpert i predavač održava obuke i konsultacije u sljedećim oblastima:

Događaji

Adresa:

Banja Luka

Telefon:
+387 65 580 288

Kontaktiraj Me!